En överlåtelsebesiktning är en byggteknisk undersökning av huset och den mark som har betydelse för byggnaden. Besiktningen utförs av en sakkunnig besiktningsman enligt en mall som är utarbetad och fastställd av SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund. Besiktningen görs för att kontrollera husets skick i samband med ett fastighetsköp – en överlåtelse.

Det finns mer att läsa på SBR:s hemsida: http://www.sbr.se

Varför ska ett hus besiktas?

Det är ett sätt för köparen att få reda på byggnadens skick. Som köpare har man dessutom undersökningsplikt, det vill säga skyldighet (enligt Jordabalkens kapitel 4 §19) att kontrollera husets skick.

Besiktningen ger köparen möjlighet att i tid upptäcka sådana fel som inte går att göra gällande mot säljaren som dolda fel i ett senare skede.

Hur går besiktningen till?

En överlåtelsebesiktning görs av en certifierad/godkänd besiktningsman. Först går besiktningsmannen igenom de papper som rör fastigheten, till exempel ritningar, bygglov och tekniska beskrivningar.

Sedan pratar besiktningsmannen med säljaren för att ta reda på om det finns sådant som köparen måste känna till beträffande underhåll, skador, renoveringar eller liknande.

Därefter går besiktningsmannen igenom huset rum för rum och gör en så kallad okulär besiktning. Det vill säga granskar allt som är möjligt att se i huset utan instrument eller apparater och utan att göra några ingrepp i väggar, tak eller golv. Besiktningen omfattar alla rum och utrymmen, även tak, vind och källare. Besiktningsmannen gör anteckningar om relevanta iakttagelser.

I besiktningsmannens uppgift ingår också att bedöma om det finns risker med husets konstruktion eller andra riskfaktorer.

Den samlade bedömningen av samtalet med säljaren, genomgång av papper och den okulära besiktningen redovisar besiktningsmannen i ett utlåtande där också en eventuell riskbedömning ingår. Om besiktningsmannen misstänker fel eller problem som inte går att styrka vid en vanlig besiktning, kan besiktningsmannen rekommendera en fortsatt teknisk utredning kring detta. En sådan ingår inte i överlåtelsebesiktningen utan beställs separat.

Vad ingår inte i besiktningen?

Mark som inte direkt ansluter till huset ingår inte i besiktningen. Inte heller el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, skorsten eller eldstäder. Provtryckning, radon- eller fuktmätning samt inspektion av oljetank omfattas inte av besiktningen.

Känner du dig osäker inför köpet?

Efter att ha tittat på huset och läst besiktningsutlåtandet tycker du kanske att huset inte motsvarar dina förväntningar. Då finns det flera vägar att gå. Du kan beställa ytterligare undersökningar för att undanröja eventuella farhågor. Eller förhandla med säljaren om en sänkning av priset. Eller begära skriftliga garantier från säljaren.

Är du ändå tveksam så gör du kanske säkrast i att avstå från att köpa fastigheten.

Certifierad/godkänd besiktningsman- vad innebär det?

Den som anlitar en besiktningsman bör försäkra sig om att denne är en certifierad/godkänd besiktningsman. Detta är en indikation på att besiktningen blir kompetent utförd.

En certifierad/godkänd besiktningsman har byggnadsingenjörsexamen eller motsvarande med erfarenhet av självständigt, kvalificerat arbete inom byggverksamhet samt har utfört ett stort antal besiktningar.

Som medlemmar i SBR får besiktningsmännen fortlöpande information om besiktning samt ges tillgång till de nya erfarenheter som görs av kollegerna i SBR. För att hålla sina kunskaper aktuella deltar besiktningsmännen regelbundet i olika seminarier och utbildningar i förbundets regi.

Alla certiferade/godkända besiktningsmän är ansvarsförsäkrade. De tre bokstäverna SBR efter yrkestiteln är en kvalitetssäkring. De indikerar att besiktningen blir professionellt utförd.